Çevre Politikası

Amacı

Çevre politikası, FORTE Kent Teknolojileri A.Ş’nin Çevre Yönetim Sisteminin temel prensiplerini belirleme amacıyla oluşturulmuştur.

Kapsamı

FORTE Kent ve bağlı tüm işletmelerinin çalışmalarını direkt ya da endirekt olarak etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

Kanuni Çerçeve FORTE Kent Teknolojileri A.Ş faaliyetlerini yerel ve uluslararası çevre kanunları, düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamaları ve uluslararası genel teamüle uygun uygulamalar gerçekleştirilir.

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim sistemleri koordinatörlüğü tarafından oluşturulan Çevre Politikası, insan kaynakları ve tüm birimleri ile birlikte gözden geçirilmekte olup, yönetim sistemleri koordinatörlüğü tarafından güncellenmekte ve yönetilmektedir. Tüm çalışanlar bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği ile çalışır. Tüm birimler kendi sorumluluk alanları ile ilgili olan gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Genel İlkeler

Hedef seçtiğimiz bölgelerde lider olma vizyonumuz doğrultusunda FORTE Kent Teknolojileri A.Ş oluşturup ilan ettiği, Çevre politikası şu unsurlardan oluşur:

  • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirir.
  • İşletme süreçlerinde, faaliyet yürütülen ülkenin tüm yasal ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul edilir.
  • Kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sisteminin performansı sürekli takip edilip, ölçülerek sürekli iyileştirilir.
  • Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemleri benimsenir.
  • Tüm işletmelerin ve alt yüklenicilerin çalışanlarında gerekli çevre bilinci oluşturur ve genişletilmesi sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir gelişimi desteklenir.
  • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya dönük çevre amaç ve hedefleri belirlenir, çevresel performans düzenli takip edilir.
  • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı teşvik edilir.
  • Çevrenin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibi ile sistem performansı zincirleme sorumlulukla takip edilir.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.